A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. közzétételi lista megjelentetésére.
A szülők tájékoztatására a közzétételi lista tartalmazza

 1. a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet és a Szakmai Programot,
 2. a felvételi tájékoztatót,
 3. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
 4. a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
 5. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
 6. az intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
 7. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
 8. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 9. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 10. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
 11. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
 12. az érettségi vizsgák átlageredményeit évenként feltüntetve,
 13. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
 14. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
 15. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
 16. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

1. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program

Az aktuális alapdokumentumaink.

Terjedelmük miatt az alábbi dokumentumok csak PDF formátumban érhető el.
Megtekintésükhöz Adobe Acrobat Reader 6.0 vagy frissebb program szükséges. (Letölthető innen)

2. Felvételi tájékoztató

A 2022/2023. tanévre meghirdetett tagozatok

A felvételi tájékoztató prospektusunk innen tölthető le

KOSZISZ NAGYVÁTHY JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

Iskolánk a Nagyváthy János Ipari és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet valamint Somogy Megye Önkormányzatának Gimnáziuma és Szakközépiskolája összevonásával alakult az 1995-ös tanévben.

Az intézmény névadójának - Nagyváthy Jánosnak - komoly szerepe volt az 1792-ben alapított református gimnázium megszervezésében. 1953-ban Ipari Iskolát is alapítottak Csurgón, amely 1976-ban egyesült a Mezőgazdasági Szakiskolával. Így alakult meg a Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet. Többszöri névváltoztatás után az intézmény felvette Nagyváthy János nevét.

2013. szeptember 1-jén a Nagyváthy Középiskola a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet fenntartásába került, és újra önállóan működik. Az iskola a korábbi évekhez hasonlóan látja el nevelési és oktatási feladatait. Egyházi kötődésű intézményként kötelező a felekezeti hit- és erkölcsoktatás.

1.) SZAKKÉPZŐISKOLAI KÉPZÉSEK (3 éves képzés)

A tagozat neve Keret (fő)
Mezőgazdasági gépész
(szakmaszám: 4 0810 17 07)
A képzés során a „T” mezőgazdasági vontató jogosítvány megszerzése lehetőség és követelmény, amely díjmentes. 36
Ipari gépész - ipar szakirány
(szakmaszám: 4 0715 10 09)
Ez a szakma hiányszakmaként nyilvántartott szakma A szakmai képzések során lehetőség van gazdálkodó szervezetéknél tanulószerződéssel végzett szakmai gyakorlatra. 16
Szociális ápoló és gondozó
(szakmaszám: 4 0923 22 03)
A szakmai képzés során pszichológiai, jogi, egészségügyi, ápolási gondozási ismereteket sajátítanak el a tanulók. 16

Hegesztő
(szakmaszám: 4 0715 10 08)

Ez a szakma keresett a gépészetben, és széles körben alkalmazott a szereléstechnikában. 16
Gazda - Növénytermesztő szakirány
(szakmaszám: 4 0811 17 04)
Egy teljesen új szakma elsajátítására nyújt lehetőséget, mely mezőgazdasági vállalkozóvá vagy őstermelővé váláshoz teljes körű adminisztratív és gyakorlati gazdálkodási tudást ad. Az uniós pályázatok benyújtásához ez a szakképesítés többlet pontot jelent. 16

Kőműves
(szakmaszám: 4 0732 06 08)

   
Pék-cukrász
(szakmaszám: 4 0721 05 12)
   
Szakács
(szakmaszám: 4 1013 23 05)
   

2.) TECHNIKUM KÉPZÉSEK (5 éves képzés)

A technikumi képzés során a tanulók 5 év alatt felkészülnek a közismereti és a szakmai érettségi vizsgára, egyben OKJ-s szakmát is szereznek.

A tagozat neveKeret (fő)
Oktatási szakasszisztens
(szakmaszám: 5 0188 25 01)
18
Mezőgazdasági gépésztechnikus
(szakmaszám: 5 0810 17 08)
16

3.) ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ TECHNIKUSI KÉPZÉSEK (2 éves képzés)

A tagozat neve 
Mezőgazdasági gépésztechnikus
(szakmaszám: 5 0810 17 08)
A szakmai képzés célja műszaki, mezőgazdasági és közgazdasági ismeretekkel rendelkező szakember képzése.

A képzés során a „T” mezőgazdasági vontató jogosítvány megszerzése lehetőség és követelmény, amely díjmentes.

Oktatási szakasszisztens
(szakmaszám:5 0188 25 01)
Kipróbálhatja magát élmények szervezésében, kreatív tevékenységekben. Támogathatja a gyermekek testi, lelki fejlődését; figyelemmel kísérheti személyiségük gazdagodását.

Elérhetőségünk:

Kolping Nagyváthy János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola,

 8840 Csurgó, Iharosi u. 2.

Igazgató: Vargáné Nagy Viola

Telefon: 82/471-353

Pályaválasztással foglalkozó neve: Tamás Ferenc igazgatóhelyettes

Honlap: http://www.kolping-nkicsurgo.hu

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor az intézmény a tanulmányi eredményeket veszi figyelembe. Az iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanuló vehető fel, aki megfelel az egészségügyi alkalmassági követelményeknek.

3. A beiratkozás időpontja, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Pályaválasztási hét: 2022. november 15-17.

Pályaválasztási nyílt napok: 2022. november 18.

Pályaválasztási nyílt napok:

 • 2022. október 19.
  2022. november 23.
  2022. december 14.

Beiskolázás tervezése, szervezése és bonyolítása:

A fenntartó által engedélyezett 1 osztály 5 éves technikumi (nappali), 3 osztály szakközépiskola (a hirdetett szakmákban 1-1 szakmacsoport), 1 osztály érettségire épülő technikum (2 féle szakmacsoportban!, bemeneti követelmény: érettségi bizonyítvány).

A 9. és a szakképző évfolyamokra, illetve a felnőttképzésre történő beiskolázás tervezése, szervezése és lebonyolítása a hatályos OM rendelethez igazodva, a beiskolázás belső szabályzata szerint történik.

 

időpontTevékenységFelelős
2022. 09. hó

A 9. és a szakképző évfolyamokra, illetve a felnőttképzésre történő beiskolázás tervezése, szervezése és lebonyolítása a hatályos OM rendelethez igazodva, a beiskolázás belső szabályzata szerint történik.
Tervezett időpont: 2022. 09.

Iskolavezetőség
Folyamatos A beiskolázással kapcsolatos hirdetési anyagok közzététele a sajtóban, a továbbtanulási kiadványokban. Iskolavezetőség
Munkaközösség vezetők
Folyamatos A beiskolázással kapcsolatos kiállítások, külső programok lebonyolítása.  Iskolavezetőség
Munkaközösség vezetők
Folyamatos, ütemterv szerint Nyílt napok szervezése Iskolavezetőség
Munkaközösség vezetők
Folyamatos Általános iskolákkal kapcsolatfelvétel  Iskolavezetőség
Munkaközösség vezetők
2022. 11. 15-17. Nyílt napok Iskolavezetőség
Munkaközösség vezetők
2023. 03. 16. A középiskola nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket Iskolavezetőség
2023. 03. 28. A középiskola megkapja a hozzájuk jelentkezők névsorát ABC sorrendben Iskolavezetőség
2023. 04. 12. Végleges felvételi jegyzék megküldése a Felvételi Központba (írásban és elektronikus úton) Iskolavezetőség
2023. 04. 22. A középiskola megkapja az egyeztetett felvételi jegyzéket Iskolavezetőség
2023. 04. 29. A jelentkezők és az iskolák értesítése a felvétel eredményéről Iskolavezetőség
2023. 06. 22. Beiratkozás Iskolavezetőség
Osztályfőnökök

4. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke

A térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség a Házirendben foglaltak szerint:

Másodszakmás magántanulók tandíja 7000 Ft/hó

Iskolában a térítési díjat minden hónap 10-ig egy hónapra előre készpénzben kell befizetni a díjbeszerzéssel megbízott dolgozónak.

Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt nem kívánják igénybe venni, a távolmaradást az intézmény tanulmányi nyilvántartójának be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Bejelentett hiányzás esetén a befizetett térítési díj a következő hónapban jóváírásra történik.

 A térítési díjfizetési kötelezettség alóli mentesülésre jogosulttá válik, akkor az általa előre befizetett díjat vissza kell adni a tanulónak, ill. a szülőnek.

Az iskolában szervezett önköltséges szakkörök térítési díját a tanuló akkor igényelheti vissza, ha a szakkörön való részvétel önhibáján kívüli okból hiúsult meg és a szakköri foglalkozásoknak több mint a felén nem tud részt venni.

Méltányossági térítési díjkedvezmények elbírálása

A normatív díjtérítés megállapítása minden estben a szülő, gondviselő által benyújtott okmányok alapján a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint történik. Normatív kedvezményen túli méltányossági (a jogszabály szerinti kedvezménynél kedvezőbb) díjkedvezmény megadása az intézmény igazgatójának hatáskörébe tartozik, melyhez ki kell kérni az osztályfőnök és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős előzetes véleményét.

Tanulói jogviszony megszűnésekor a befizetett térítési díj arányos része leszámoláskor visszafizetésre kerül.

A tanuló az általa előállított terméket a következő módon vásárolhatja meg:

Vizsgaremek esetén az iskola Ár és díjszabása szerint a termék tulajdonjoga átszáll a tanulóra a műhelyhasználat figyelembe vételével, ha az anyagot a tanuló hozza.

Ha az anyagot az intézmény biztosítja, az előbbi az anyagárral egészül ki.

Vizsgafeladat esetén az intézet Ár és díjszabása szerint vehetik meg a terméket a tanulók.

Minden megrendelés esetén az értékesítés az Ár és díjszabás szerint történik.

A kollégium térítési díját a kollégiumi titkárságon kell befizetni!

A tankönyvellátás és tankönyvtámogatás rendje

(…)

Az éves költségvetési törvényben meghatározott tankönyvtámogatás és az intézmény anyagi lehetőségének figyelembevételével, a jogszabályban meghatározottak szerint az igazgató előterjesztése alapján a nevelőtestület dönt a diákokat megillető tankönyvtámogatás módjáról.

Az éves központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott tankönyvtámogatás összege felhasználható a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására és csökkentésére, továbbá az iskolai könyvtár részére történő tankönyvrendelés teljesítésére. A tankönyvtámogatás céljára jutó összegnek legalább huszonöt százalékát tankönyv, elektronikus adathordozón rögzített tananyag illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt tankönyv, illetve könyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül.

Az iskolaigazgató megbízásából tankönyvfelelős minden év június 10-éig köteles felméri, hány tanulónak lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni. E felmérés során az iskola tájékoztatja a szülőket arról, hogy a törvény szerint kik jogosultak normatív kedvezményre. Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek

    tartósan beteg,
    sajátos nevelési igényű,
    három vagy több gyermekes családban él,
    nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra/családi pótlékra jogosult,
    rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.

A tanuló az iskolától nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatást nem kap. Különös mélténylást érdemlő esetben, írásbeli kérelemre az igazgató további támogatást adhat, ha az iskolának lehetősége van további kedvezmény nyújtására. A támogatás feltételeiről, az igényjogosultság igazolásának formájáról és az igénylés elbírálásának elveiről az igazgató értesíti a kérelmezőt. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.

A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó további kedvezmény iránti igényt igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat:

    a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (MÁK igazolás);
    ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt, tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;
    a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye;
    rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat, mely tankönyvosztás napján és 2016. október 15-én is érvényes.

(…)

Az ingyenesen kapott tankönyvek árát nem kell megfizetni, azok a szállítótól történő átvételt követően az iskolai könyvtár állományába kerülnek. A leltárba vett tankönyveket a könyvtáros az állományba vétel után, vagy más iskolából átvett tanuló esetén a beiratkozáskor névre szólóan, aláírás ellenében bocsájtja a tanulók rendelkezésére. A tanulók a tankönyveket a tanév végéig használhatják, és a tanév utolsó tanítási napjáig kötelesek eredeti állapotban a könyvtárba visszaszolgáltatni. Kivételt képeznek a munkatankönyvek (a jegyzetelés miatt), amit a diákok saját költségükön szereznek be.

Ha a könyvek nem kerülnek leadásra, vagy nem megfelelő állapotban kerülnek vissza a könyvtárba, a használatba vételt követő első tanév végén a tankönyv teljes árának 75%-át, második tanév végén annak 50%-át, a harmadik tanév végétől annak 25%-át a kedvezményezett tanuló szülője köteles megtéríteni. Különös méltánylást érdemlő esetben (például önhiba hiánya vagy vis maior esetén) az igazgató a kártérítési kötelezettséget írásbeli kérelemre mérsékelheti vagy elengedheti. Kikerül a normatív tankönyvtámogatás rendszeréből az a tanuló, aki nem hozza vissza a könyveket, és árukat sem téríti meg. A diákok tanulói jogviszonyuk megszűnésekor, de legkésőbb az igazgató által meghatározott időpontig, kötelesek a kölcsönzött könyveket az iskolai könyvtárba visszajuttatni.

A diákigazolvány

A diákigazolvány típusai: nappali, esti, levelező, távoktatásos és más sajátos diákigazolvány. Diákigazolványra jogosult az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló valamennyi diák jogviszonyának megszűnését követő október 31-éig, kivéve ha a nem tanköteles tanulónak félévkor megszűnik a tanulói jogviszonya.)..

A diákigazolvány igénylésére, annak feldolgozására, érvényesítésére, bevonásáraés díjára a 362/2011.(XII.30.) Kormányrendelet 1.§, 12.§ (3) bekezdés, illetve 30.§-40.§-ben szabályozott előírások irányadóak,az intézmény az ebben foglaltak szerint jár el.

Az igényelt állandó diákigazolvány kiadásáig a tanuló kérésére ideiglenes diákigazolványként szolgáló igazolást kell kiadni. Az igazolás kiadásának feltétele, hogy a tanuló az állandó diákigazolványt igényelje. Az igazolás a kiadástól számított hatvan napig érvényes.

5. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb, vizsgálatok nyilvános megállapításai

6. Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A helyiség- és területhasználat szabályai a Házirendben foglaltak szerint:

 1. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős:
  az iskola tulajdonának védelméért, állagának megőrzéséért,
  az iskola rendjének és tisztaságának megőrzéséért,
  az energiával való takarékoskodásért,
  a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért
 2. A diák joga, hogy – a következő feltételek mellett – igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, használja az iskola létesítményeit.
  A számítástechnika terem a torlódások megelőzése érdekében előzetes bejelentkezés alapján, az ajtóra kifüggesztett rend szerint áll rendelkezésre. A gépeket csak tanári felügyelet mellett lehet használni. Az iskolai internet a tanulók rendelkezésére áll, de e tekintetben is elsőbbséget élvez az oktatási tevékenység.
  A könyvtár a beiratkozást követően a tanév elején meghatározott időközökben látogatható és használható. A könyvtárhasználat rendjét az iskola a honlapon teszi közzé, a nyitvatartási idő a könyvtár bejáratánál kerül kifüggesztésre. Könyvtári kölcsönzéskor a kölcsönző anyagi felelősséggel tarozik a kölcsönzött dokumentumokért.
  A tornaterem meghatározott rend szerint, csak tanári felügyelet mellett vehető igénybe.
 3. A szertárakat a munkaközösségek által kijelölt és az igazgató által megbízott tanárok kezelik. A szertáros gondoskodik a szertári felszerelések rendben tartásáról, felelős megőrzésükért, javaslatot tehet a fejlesztésükre.
 4. A tanuló felelős az órai munka során rábízott eszközök állapotának, működőképességének megóvásáért.
 5. A pedagógus által készített, iskolai tanórákra bevitt és általa használt pedagógiai eszközökre vonatkozó védő-óvó előírások megegyeznek az iskola egyéb eszközeire vonatkozó előírásokkal.   
 6. Az osztálytermek délutáni foglalkozásokra, rendezvényekre - az igazgatóval való előzetes egyeztetés után – igénybe vehetők.   
 7. Az iskolában, az iskola száz méteres körzetében és az iskolai rendezvényeken tilos a dohányzás, alkohol, kábítószer és egyéb pszichotróp anyagok birtoklása, fogyasztása és terjesztése. Tiltott továbbá az emberi életre vagy testi épségre veszélyt jelentő tárgyak behozatala.
 8. A tanításhoz, tanórai munkához nem tartozó felszerelést (pl. mobiltelefon, IPhone, táblagép, MP3-, MP4 lejátszó, nagy értékű ékszer, számottevő készpénz stb.) nem ajánlott az iskolába hozni. Ha ez mégis megtörténik, az őrizetlenül hagyott tárgyakért, értékekért az iskola nem vállal felelősséget.
 9. A talált tárgyakat a portán kell leadni, ezeket a tulajdonos megfelelő azonosítás után veheti át.
 10. A tantermekben tanítási órák alatt tilos a mobiltelefonok, IPhone, táblagép, MP3-, MP4 lejátszó használata. Diktafon csak indokolt esetben és engedéllyel használható.
 11. A középiskolai oktató-, nevelőmunkához nem szükséges a tanulók mobiltelefon használata, ezért iskolába hozásuk és használatuk nem indokolt. Az iskola területén a tanítás kezdetétől a tanítás végéig az órák alatt tilos a készülék bekapcsolása, használata (SMS küldése-fogadása is). A tanítási órák alatt csak kikapcsolt állapotban, az iskolatáskában szabad tartani. Amennyiben a mobiltelefont nem kapcsolták ki, és bármilyen módon zavarja a tanórát, az órát tartó tanár felszólítására a telefon gazdája köteles a készüléket – kikapcsolt állapotban – átadni számára. A készülék a tanítási órák után, az igazgatóhelyettesi irodában vehető át.
 12. Az iskola a pihenőnapokon és a tanítási szünetekben zárva van. A tanítási szünetekben érvényes nyitvatartási ügyeleti rendet minden alkalommal az igazgató határozza meg.
 13. A testnevelés óra alatt a tanulók ruháikat és egyéb használati tárgyaikat, felszerelésüket zárt öltözőben helyezhetik el. Az öltözőben hagyott tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.
 14. A kerékpárokat az udvari vagy az utcai tárolóban lezárva kell elhelyezni.
 15. Látogatók, szülők, vendégek, hivatalos személyek csak a portás előzetes bejelentésére adott igazgatói, igazgatóhelyettesi, gazdaságvezetői, tanári engedéllyel tartózkodhatnak az iskola épületében. Az előzőekben felsorolt vagy a létesítményt használó egyéb személyekre az intézmény területén ugyanazok a iskola biztonságos működését garantáló szabályok kötelezőek, mint az intézmény alkalmazottaira és tanulóira.

A tanítási órák 45 percesek. A kompetencia alapú oktatás bevezetése során alkalmazott tanulásszervezési eljárások szükségessé teszik két, illetve három 45 perces óra szünet nélküli megtartását. Ilyen esetekben az óra után következő szünet hosszabbítására kerül sor.

Tanítási napokon a tanuló órarend szerint köteles az osztályterem előtt megjelenni.

A tanítási óra megkezdése utáni érkezés késésnek számít.

A tanítás 7:45 órakor kezdődik, amelyre 7:30 óráig kell a tanulóknak beérkeznie.

A portások és a biztonsági őr a tanulók diákigazolványát belépéskor ellenőrizhetik.

Az első óra imádsággal (Mi Atyánk, vagy kijelölt bibliai szakasz stb.) kezdődik, melyet az első órát tartó pedagógus, vagy az erre kijelölt tanuló olvas fel.

A tanítási órák 45 percesek. Szünetek: 4x10 perces, azt követően 5 percesek.

A foglalkozások az órarend szerint kijelölt osztály, illetve szakteremben folynak.

A tanulók tartózkodási helye (időjárástól és épülettől függően):

·         Gyülekezéskor és óraközi szünetekben az iskola folyosói, illetve iskolaudvar és aula,

·         Foglalkozásokkor az órarend szerint kijelölt osztály, illetve szaktanterem, vagy a szaktanterem előtti folyosó.

Tanuló a nevelői szobában nem tartózkodhat, szülői értekezleten nem vehet részt!

Szakmai gyakorlatok képzési időbeosztása:

9. évfolyam

Képzési idő:

Valamennyi szakmánál 7:35 – 13:55
Szakközépiskolai képzés esetén 7:35 – 12:35
10. évfolyam
Képzési idő: Előrehozott szakképzés esetén 7:35 – 13:55
Mezőgazdasági képzés esetén 7:35 – 7 óra elméleti tanrend szerint
 Szakközépiskolai képzés esetén 7:35 – 6 óra elméleti tanrend szerint
11. évfolyam 
Képzési idő: Valamennyi szakmánál 7:35 – 13:55
Szakközépiskolai képzés esetén 7:35 – 6 óra elméleti tanrend szerint
13. évfolyam  
Képzési idő:    Mezőgazdasági gépésztechnikus szakmánál  7 órás nap 7:35 – 14:35
8 órás nap 7:35 – 15:35
Pedagógiai és családsegítő munkatárs  6 órás nap 7:35 – 12:35
7 órás nap 7:35 – 14:35
14. évfolyam  
Képzési idő:    Mezőgazdasági gépésztechnikus szakmánál  7 órás nap 7:35 – 14:35
8 órás nap 7:35 – 15:35
Pedagógiai és családsegítő munkatárs  6 órás nap 7:35 – 12:35
7 órás nap 7:35 – 14:35
Reggeli idő /tízórai szünet/ : Egységesen 9:25 – 9:40
Ebéd idő:    13 óráig befejeződő gyakorlatok esetén: Gyakorlatot követően !
4 – 10 tanműhely: 11:30 – 11:50
Hangárban lévő tanműhelyek: 11:50 – 12:10
Asztalos műhelyek: 12:00 – 12:20

Termelési feladatokat ellátó tanulók esetén adott napi munkaszervezésnél ki kell jelölni!

Gyakorlati képzőhellyel az egyéni megállapodás alapján végzett gyakorlatok, - / szociális gondozó, ápoló valamint pedagógiai és családsegítő munkatárs / - esetén a helyi munkarendet kell követni!

A pénteki gyakorlati foglalkozások 7:35 – 13:10 ig tartanak, az így kieső időt a nyári gyakorlatokat megelőzően kell pótolni ! Ennek ideje: 0 – 1 – 2  – 3 nap képzési óraszámtól függően !

Szülők (nyílt tanítási napokat kivéve) és más külső személyek (szakmai felügyeleti szerveket kivéve)  a tanórákat és egyéb foglalkozásokat csak igazgatói engedéllyel látogathatják.

A gyakorlati oktatás egységesen 7:45 órakor kezdődik és legkésőbb 15:20-ig tart. Gyakorlaton -kivéve a technikus képzési célú szakközépiskolás tanulókat - 60 perces órákkal folyik az oktatás, 15 perces tízórai, és 20 perces ebédszünettel.

Az étteremben reggelizni 6-tól 7:30-ig, ebédelni 11:30 - 14:45 között, vacsorázni 17:30-tól 19:30-ig lehet. Be kell tartani a kulturált étkezés szabályait!

Az iskola épületét, udvarát, a gyakorlati, képzési helyet tanítási idő alatt tanuló csak külön engedéllyel hagyhatja el.

Az intézményt elhagyni csak az osztályfőnök, távolléte esetén igazgató, vagy az igazgatóhelyettesek írásbeli engedélyével lehet elhagyni, melyet távozáskor a portán be kell mutatni.

Tanítási órát hirdetéssel, magáncélú látogatással megzavarni, megszakítani tilos!

Az iskolába a napszaknak és a feladatoknak megfelelő öltözéken, felszerelésen kívül mást behozni tilos! Az iskola nem felel azokért a tárgyakért, értékekért, amelyek a rendeltetésszerű működéshez, a célszerű öltözködéshez nem szükségesek, vagy ha szükséges dolgait a tanuló nem az előírt helyen és módon tárolja. Testnevelés órán az értékek leadandók a szaktanároknak.

Tanulási időben az iskola rendjéért az ügyeletes nevelők, a portás és ügyeletes tanulók a felelősek.

Az iskolai büfé 6:30 h-kor nyit és 13:30 h-ig áll a tanulók rendelkezésére.

Az intézményben tilos az alkohol tartása, alkoholos italok fogyasztása valamint drog tartása és fogyasztása. Az intézmény egész területén a tanulók részére TILOS a dohányzás!

ESEMÉNYNAPTÁR:

Az eseménynaptárban meghirdetett programok a COVID19 járványhelyzet miatt az OPERATÍV TÖRZS és a Kormány rendeletei, utasításának megfelelően kerülhetnek megrendezésre, elhalasztásra, illetőleg DIGITÁLIS formában való megtartásra.

2022. AUGUSZTUS - SZEPTEMBER
DÁTUMPROGRAM MEGNEVEZÉSE
2022. augusztus 23. 10. óra Alakuló értekezlet
2022. augusztus 24-25. 8 óra Javítóvizsgák, (Nagybajomban is)
2022. augusztus 23. Ágazati alapvizsgák rögzítése Nagybajomban is
2022. augusztus 31. 8 óra Nyitó értekezlet (Nagybajomban is)
2022. augusztus 31. Kollégiumi beköltözés, szülői értekezlet a 9.évfolyamosok szüleinek
2022. szeptember 1. kedd 8. óra Tanévnyitó ünnepély!
Első tanítási nap (3 óra osztályfőnöki)
2022. szeptember 1. csütörtök 8:30  Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap (3 óra osztályfőnöki) 
2022. szeptember 8. 8 óra Veni Sancte össznépi szentmise az aulában 
2022. szeptember 15. 10. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
ÉRZÉKENYÍTÉS – Pontyos Tamás az oktatói testülettel
2022. szeptember 21-22 Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató Kaposvári Aréna 

2022. szeptember 22

12-13-14. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
KOSZISZ 15 ÉVES JUBILEUMI ÜNNEPÉLY - Esztergom
2022. szeptember 23. Osztálynaplók anyakönyvi, statisztikai részének kitöltése. –kréta,
Tanmenetek leadása 
2022.szeptember 24. Pásztor ételek főzőversenye Szenna 
2022.szeptember 29. 9. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában 
2022. OKTÓBER
DÁTUMPROGRAM MEGNEVEZÉSE
2022.október 03.-07. Az Aradi vértanuk emléknapja. Megemlékezés osztályfőnöki órákon.
2022. október 7. péntek 13 órától fogadóóra,
14 órától szülői értekezlet
2022. október 6. 10. évfolyam miséje a Szentlélek templomban első órában
2022. október 15. szombat Munkaértekezlet /Téma: statisztika, szülői értekezlet, adminisztráció/ mérések, lemorzsolódás
(I. Tanítás nélküli munkanap)  
2022.10.03. Pályaválasztási bemutatók kezdete az általános iskolákban
2022.október 7. Iskolagyűlés 8.30
– 09. havi értékelés, aktualitások
2022. október 13. 11. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
2022.október Pék hagyományőrző verseny Bp.
2022.október Kinizsi pályaválasztási nap Kaposvár
2022.október I.Nyílt nap Nagybajom
2022.október 14-24-ig Nevezési határidő a IX.DÜRER Versenyre. Lehetőségek: matematikából, fizikából, kémiából
2022. okt. 19-ig felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala a KIR-ben,honlapon!
2022.október 13 . (csütörtök) SZECSKAAVATÓ 13.00 óra
2022. október 20. 12-13-14. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
2022.október 21. Ünnepi megemlékezés az 1956-os
forradalomról az iskolában
2022. október 28. péntek „ISMERKEDŐNAP FŐZŐCSKÉVEL”
(II. Tanítás nélküli munkanap–DÖK ajánlásával!)
2022. NOVEMBEMBER
DÁTUM

PROGRAM MEGNEVEZÉSE 

2022. okt.31. - november 01-ig

Őszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. okt.28. (péntek),
a szünet utáni első tanítási nap 2022. nov.02.(szerda)

2022. NOVEMBER OSZTV - kiválasztás, SZKTV - kiválasztás háziverseny alapján!
(mezőgazdasági gépésztechnikus), (mezőgazdasági gépész), (pék-cukrász, szakács)
2022. november 3. csütörtök 9. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
ISKOLAGYŰLÉS – AULA! (8.30)
2022. november 10. 10. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
2022. november 17. 11. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
2022. november 04. II. Nyílt nap Nagybajom
2022. november 18. (péntek) (III. Tanítás nélküli munkanap – PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP)
2022. november 15-16-17-ig PÁLYAVÁLASZTÁSI HÉT
2022. november 24 12-13-14. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
2022. DECEMBEMBER
DÁTUM

PROGRAM MEGNEVEZÉSE 

DECEMBER

Jelentkezés SZKTV-re
(mezőgazdasági gépész, mezőgazdasági gépésztechnikus
háziversenyen való megmérettetés után!)

2022. december 2.

Adolf Kolping megemlékezés
2022. december 2. Adventi előadás
ISKOLAGYŰLÉS – AULA! (8.30)

2022. december 5.

Szülők és tanulók értesítése a várható félévi elégtelen osztályzatokról
2022. december 9. Adventi előadás
2022. december.17  Lelki nap
de: tanulók - du: felnőttek
2022.december 14 Lelki nap (Tanítás nélküli munkanap, Nagybajom
de: tanulók - du: felnőttek
III. Nyílt nap

2022. december 15. 16:00

Karácsonyi ünnepély az iskola dolgozóinak és gyermekeiknek.
Nyugdíjas dolgozók köszöntése, nyugdíjas-búcsúztató.
2022. december 20. Iskolai karácsonyi ünnepély (utolsó tanítási nap a téli szünet előtt.)
Össznépi Szentmise az aulában

2022. december 21.

(IV. Tanítás nélküli munkanap – Nevelőtestületi javaslatra)
2022.december 21-től 2023. január 08-ig Téli szünet A szünet előtti utolsó tanítási nap dec.20 (kedd),
a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9 (kedd).
2023. JANUÁR
DÁTUMPROGRAM MEGNEVEZÉSE

2023. január 9

Első tanítási nap
2023. január 9. Érettségi jelentkezési lapok kiosztása a tavaszi érettségi vizsgára

2023. január 9-13.

I. féléves OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK
2023. 01.09 – 05.12./ 23 között NETFIT FELMÉRÉS! (V.29-ig feltölteni az eredményeket az országos rendszerben)

2023. január 12.

9. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
ISKOLAGYŰLÉS – AULA! (8.30)
2023. január 16. Nagyváthy János –életrajzi vetélkedő a 9. osztályosok részére. /266. születési évforduló/

2023. január 19.

11. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
2023. január 20 Az ELSŐ FÉLÉV vége
2023. január 20 Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról
2023. január 17. 12.30 órakor Osztályozó értekezlet a 9. és 12. osztályosoknak
2023. január 23-JANUÁR 27-ig Félévi értesítők kiosztásának határideje
2023. január 26. 12-13-14. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
2023. január 26. 14.00-tól FÉLÉVZÁRÓ értekezlet az I. féléves pedagógiai munka értékeléséről
2023. FEBRUÁR
DÁTUMPROGRAM MEGNEVEZÉSE

2023. február 02.

Féléves fejlesztési naplók 
2023. február 3. péntek 13 órakor Fogadóóra
14 órakor SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
2023.február első hete
(6-10)
Jelentkezés szakmai vizsgára
(mezőgazdasági - gépész, szociális gondozó és ápoló, mezőgazdasági gépésztechnikus, pedagógiai és családsegítő munkatárs)
(pék-cukrász, szakács)
2023. február 2.

10. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
ISKOLAGYŰLÉS – AULA! (8.30)

2023. február 10.

Középszintű szóbeli érettségi témakörök nyilvánosságra hozása.
Tavaszi érettségi és szakmai vizsgára való jelentkezés határideje
A felsőoktatásban való jelentkezés határideje.

2022.február 10. Szalagavató
2023. február 19. Komplex szakmai vizsgákra jelentkezés határnapja
2022 február Farsang
2023. február 9. 10. évfolyam miséje a Szentlélek templomban
2023. február 18-ig (?) Vizsgapontok rögzítése (NSZFH)

2022. február 25.
2023. február 13-17.-ig

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
Megemlékezés osztályfőnöki órákon.

2023. február 16. 9. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában NAGYBÖJT KEZDETE
2023. február 17. Vizsgajelentések megküldése
Írásbeli tételek igénylése (mezőgazdasági)
2023. február 17. (péntek) *** SZALAGAVATÓ ÜNNEPÉLY 16.00
2023. február 23. 12-13-14. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
2023. MÁRCIUS
DÁTUMPROGRAM MEGNEVEZÉSE
2023. március 2. 11. évfolyam miséje a Szentlélek templomban
2023. március 1. Érettségi vizsgákra jelentkezők adatainak elküldése elektronikus és nyomtatott formában.
2023. március 3. ISKOLAGYŰLÉS – AULA! (8.30)
2023. március 7-11 PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét
2023.március 10. (8 óra) NEVELÉSI ÉRTEKEZLET - Módszertani és jogszabályi aktualitások, fejlesztések, elégedettségmérés visszacsatolás
(V. Tanítás nélküli munkanap)
2023. március 14. Az ideiglenes középiskolai felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása.
2023. március 9.

10. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
Nagyböjti előadás

2023. március 14. Iskolai megemlékezés Nemzeti Ünnepünkről
2023. március 16. 9. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
Nagyböjti lelki nap
ÖKOMENIKUS HÉT
2023. március 20-24 BUKÁSI ÉRTESÍTŐ KIKÜLDÉSE VÉGZŐSÖKNEK!
2023. március 27. A Felvételi központ elektronikus formában megküldi a hozzánk jelentkezettek névsorát
2023. március 24 DÉLUTÁN ÉS március 25 délelőtt Nagyváthy Nap –Na-Na
2023. márc. 24-ig közösségi szolgálat teljesítésének és dokumentálásának szakmai ellenőrzése
2023. március 23. 112-13-14. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
2023. március 30. Lelki nap
(VII. Tanítás nélküli munkanap, Nagybajom de: tanulók - du: felnőttek)
2023. ÁPRILIS
DÁTUMPROGRAM MEGNEVEZÉSE
2023. április

Ágazati vizsgák a 9. évfolyamban
(hegesztő, mezőgazdasági gépész, szoc.ápoló és gond. , gazda, ipari gépész)
(pék-cukrász, szakács, kőműves)

2022. április 4-8 Digitális témahét
2023. április 5. A Felvételi Központ kiegészíti a jelentkezettek névsorát.
2023-04-13. A végleges középiskolai felvételi jegyzék elkészítése és elküldése a Felvételi Központnak
2023. ápr. 06-tól április 11 -ig Tavaszi szünet.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 05 a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12.
2023. április 11. A költészet napja
ISKOLAGYŰLÉS – AULA! (8.30)
2023. április 12-14. OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK végzős évfolyamokban
2023. április 05. Húsvéti össznépi szentmise az aulában az első órában
2023. április.22. Az egyeztetett felvételi jegyzék megérkezése a Felvételi Központtól, Felvételi eredmények közzététele a középiskolában
2023. április 27 13.00-tól Osztályozó értekezlet a végzősöknek
2023. április 27. 10. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
2022. április 29 Az iskolák és a tanulók kiértesítése a felvételről és az elutasításról.Utolsó tanítási nap a végzős osztályoknak, BALLAGÁSI PRÓBA 8.00!
2023. május 04. 14.00. BALLAGÁS
2023. MÁJUS
DÁTUMPROGRAM MEGNEVEZÉSE
2023. május 03. 8.00: BALLAGÁSI PRÓBA!
13.00: BOLOND BALLAGÁS
2023. május 04. BALLAGÁS
2023. május …. OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK előre leadott ütemezés szerint (osztály min.2/3-a!)
Országos kompetencia mérés (10. évfolyam)
2023. május 4. 11. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
2023. május 8-19. Rendkívüli felvételi eljárás
2023. május 8-9.

ÉRETTSÉGI SZÜNET a nem végzős tanulóknak!
(VI-VII. tanítás nélküli munkanap)

2023. tavaszi vizsgaidőszak Érettségi írásbeli vizsgaidőpontok:
május 8 9:00 Magyar nyelv- és irodalom érettségi írásbeli vizsga
május 9. 9:00 Matematika
május 10. 9:00 Történelem
május 11. 9:00 Angol nyelv
május 12. 9:00 Német nyelv
május 18. 8:00 Kémia
május 18. 14:00 Földrajz
május 17. 9:00 ÁGAZATI (Mezőgazdasági gépész, pedagógia ágazat) érettségi írásbeli vizsga
május 16. 8:00 Biológia
május 15. 8.00 Informatika érettségi gyakorlati vizsga/ Digitális kultúra
május 23. 8:00 Fizika
május 23.14:00 vizuális kultúra
2023. május 15-19. 8.00 SZAKMAI Írásbeli vizsgák
mezőgazdasági gépész, mezőgazdasági gépésztechnikus, szociális gondozó és ápoló, pedagógiai munkatárs, kőműves, pék-cukrász, szakács
2023. május 12.

10. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában

Későbbi egyeztetéssel: Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák.
2023. május … Egyházmegyei hittanverseny
2023. május 18. 9. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
2023. május 10. Madarak, Fák napja!
Tagozatonként 1-1 fa ültetése az iskola területén
„És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, akit formált vala.
És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját.”
(Ter 2, 8–9)]
2023. május 25. 13. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
2023. május 25-ig Tanulók fizikai állapotfelmérése, rögzítése a NETFIT rendszerben
2023. május 22-május 26-ig OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK nem végzős évfolyamokban!
2023. JÚNIUS-JÚLIUS
DÁTUMPROGRAM MEGNEVEZÉSE
2023. június …. OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK előre leadott ütemezés szerint (osztály min.3/4-a!)
2023. június 02. Pedagógusnap (DÖK szervezésében!)
2023 június 1-től OKJ-s szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák
2023. június 1-2. Nemzeti összetartozás napja
megemlékezés osztályfőnöki órák keretében
2023. június 1. 11. évfolyam miséje a Szentlélek templomban az első órában
2023. június 13. DIÁKNAP. (VIII. Tanítás nélküli munkanap)
2023-június 8. 13 órától osztályozó értekezlet nem végzősöknél
2023. június 8. Te Deum – Tanévzáró szentmise a Szentlélek templomban, ÖSSZNÉPI!
2023. június 15. Utolsó tanítási nap
2023. június 15. 10.30 Tanévzáró ünnepély (Nagybajom is)
2023. június 22. 8.30-12.00-ig Beiratkozás a középiskolai évfolyamokba
2023. június 22. 8.30-12.00-ig Beiratkozás a középiskolai évfolyamokba
2023. június 19-július 14. Összefüggő nyári gyakorlat
2023. június 19-30.
(későbbi egyeztetéssel)
Középszintű Szóbeli érettségi vizsgák
2023. július 16. péntek 9.00 Tanévzáró értekezlet
2023. július 16. péntek 9.00 Tanévzáró értekezlet

7. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés az idei (2018-2019-as) tanévben esedékes

8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Pedagógusok állománya

S.sz.Munkakörvégzettség

1.

szakoktató

gépszerelő és karbantartó (mg.gépszerelő), (szakközépisk.ér.), növényvédő és méregraktár kezelő (szakm.biz), pedagógiai ismeretek (modulvizsga), mesterképzés (szakoktató)

2.

igazgatóhelyettes
középiskolai oktató

könyvtáros (főiskola), család-és gyermekvédelem szakos pedagógus (főiskola), fejlesztő-differenciáló szakpedagógus (főiskola)

3.

középiskolai oktató

biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár (főiskola)

4. középiskolai oktató népművelő és ének-zene szakos általános iskolai tanár (főiskola), német szakos nyelvtanár (főiskola), közoktatás vezető pedagógus szakvizsga (egyetem)

5.

középiskolai oktató

gépészeti technikus, nyomdai gépmester, NC,-CNC gépkezelő, PLC programozási alapismeretek, villamosmérnök (főiskola), mérnöktanár (egyetem)

6.

szakoktató

mezőgazdasági gépész, érettségi

7.

középiskolai oktató

ruhaipari szakos műszaki tanár (főiskola), számítástechnikai programozó (emelt szint), rajztanár (főiskola)

8. szakoktató erdészeti és vadgazdálkodási technikus
9. középiskolai oktató agár-mérnöktanár (egyetem)
10. középiskolai oktató rehabilitációs tevékenységek terapeuta

11.

középiskolai oktató

földrajz szakos tanár, történelem szakos bölcsész és tanár (egyetem)

12. középiskolai oktató általános szociális munkás (főiskola), idősek szociális ellátása (szakvizsga), ápoló (emelt szint)
13. oktató
tangazdaság vezető
mezőgazdasági gépésztechnikus

14.

középiskolai oktató

műszaki (gépész), szakoktató (főiskola), gyermek és ifjúságvédelmi asszisztens (emelt szint)

15.

szakoktató

ipari gépész, középiskolai érettségi, mezőgazdasági gépésztechnikus

16.

középiskolai oktató

kertész üzemmérnök (egyetem), gépész mérnök-tanár (egyetem), családsegítő (oklevél), számvitel-vállalkozási szakértő (főiskola), iskolai mentor (egyetem), közgazdász tanár (egyetem)

17. mérnök-tanár oktató agrármérnök (egyetem), mérnöktanár (egyetem)

18.

gyógypedagógus
középiskolai oktató

gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár (főiskola)

19. középiskolai oktató diplomás ápoló (főiskola)

20.

középiskolai oktató

matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanár (főiskola), testnevelés szakos középiskolai tanár (egyetem), gyermek és ifjúságvédelmi asszisztens (emelt szint)

21.

középiskolai oktató

angol nyelv és irodalom-földrajz szakos tanár (főiskola), gyermek és ifjúságvédelmi asszisztens (emelt szint)

22. középiskolai oktató matematika-fizika-informatika szakos általános iskolai tanár
23. középiskolai oktató német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (főiskola)

24.

középiskolai oktató

üzemmérnök (főiskola),gépészmérnök (egyetem),gépész mérnök-tanár (egyetem)

25. középiskolai oktató tanítónő

26.

igazgatóhelyettes
középiskolai tanár

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár (főiskola), fizika szakos tanár (egyetem)

27.

középiskolai tanár

etika, ember- és társadalomismeret szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, sportedző

28.

szakoktató

középiskolai érettségi. bútorasztalos, ipari gépész, tűzvédelmi szakvizsga

29.

középiskolai oktató

magyar-történelem szakos ált isk. tanár (főiskola), német szakos ált. isk.tanár (főiskola), német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (egyetem)

30. Igazgató
középiskolai tanár
gazdasági agrármérnök (egyetem), szakvizsgázott pedagógus, közoktatás-vezető (egyetem), mérlegképes könyvelő (emelt szint), angol nyelvű gép- és gyorsíró, levelező közgazdasági érettségi

Kollégium - Csurgó

S.sz.Munkakörvégzettség

1.

kollégiumi nevelő

történelem szakos tanár (főiskola), romológia szakos bölcsész (egyetem), egészségfejlesztő-mentálhigiénikus (főiskola)

2.

kollégiumi nevelő

műszaki szakoktató (főiskola)

3.

kollégiumi nevelő

faipari mérnők (egyetem)

Nagybajom

S.sz.Munkakörvégzettség

1.

oktató tanár

élelmiszertechnológus mérnök

2.

oktató tanár

mezőgazdasági mérnök tanár, agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnök

3.

szakoktató

pék mester, érettségi

4.

szakoktató

cukrász mester, képesített vendéglátó

5.

pedagógiai felügyelő

közoktatási asszisztens, szociális asszisztens

6.

kollégiumi nevelő

kollégiumi nevelőtanár

7. oktató tanár okleveles faipari mérnök, vállalkozó gazdasági szakmérnök, munkavédelmi technikus

9. A nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Feladatkörlétszámiskolai végzettségszakképzettség
könyvtáros 1 főiskola könyvtáros, gondnok
rendszergazda 1 érettségi számítástechnikai programozó, számítógépes rendszerkarbantartó, szoftverüzemeltető és webmester
iskolatitkár 1 érettségi gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, iskolatitkár

Funkcionális munkatársak (Csurgó):

S.sz.Munkakör 

S.sz.

Munkakör

 

1.

karbantartó
gépszerelő-lakatos

 

2.

varrónő
asszisztens

 

3.

munkaügyi ügyintéző
gazdasági vezető
 

4.

portás

 

5.

takarítónő

 

6.

rendész-portás

 
7. portás  

8.

takarítónő

 
9. takarítónő  
10. könyvelő, pénztáros  

11.

portás

 
12. portás  

13.

takarítónő

 

14.

portás

 

Funkcionális munkatársak (Nagybajom):

S.sz.Munkakör 

S.sz.

Munkakör

 

1.

gazdasági ügyintéző

 

2

szakács

 

3.

kollégiumi nevelő

 

4.

pedagógiai felügyelő

 

5.

karbantartó

 

 
6. takarítónő  

10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Matematika
évországosgimnáziumszakközépiskola/szakgimnáziumszakiskola/szakközépiskolaiskolai átlag
2021. A 2021-es kompetenciamérés eredményeit intézményünk még nem kapta meg
2020. A 2020-as kompetenciamérésre a pandémia miatt nem került sor
2019. 1670 --- 1570 1451 1485
2018. 1647 --- 1546 1416 1481
2017. 1647 --- 1576 1435 1506
2016. 1641 1559 1607 1463 1532
2015. 1534 1560 1552 1446 1519
2014. 1508 --- 1646 1481 1567
Szövegértés
évországosgimnáziumszakközépiskola/szakgimnáziumszakiskola/szakközépiskolaiskolai átlag
2021. A 2021-es kompetenciamérés eredményeit intézményünk még nem kapta meg
2020. A 2020-as kompetenciamérésre a pandémia miatt nem került sor
2019. 1661 --- 1595 1479 1513
2018. 1636 --- 1509 1333 1421
2017. 1613 --- 1501 1392 1447
2016. 1610 1573 1467 1384 1461
2015. 1505 1533 1455 1355 1448
2014. 1464 --- 1560 1406 1483

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

TanévSzeptember 1-jei létszámA tanév során beírt tanulók számaA tanév során kiírt tanulók számaÉvismétlésre bukottak száma
2021/2022 388 55 39 24
2020/2021 303 11 40 8
2019/2020 320 24 33 14
2018/2019 329 17 37 9
2017/2018 385 8 43 14
2016/2017 400 159 58 20
2015/2016 428 153 45 12
2014/2015 477 158 52 15
2013/2014 521 170 64 24

12. Az érettségi vizsgák átlageredményei évenként feltüntetve

2021/22. tanév
Tavaszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgára jelentkezett (fő) Érettségi átlageredmény Bukások száma (fő) Tavaszi vizsgaidőszakban szakmai képesítő vizsgára jelentkezett (fő) Szakmai vizsgák átlageredménye Bukások száma (fő)
28 3,22 0 56 4,14 0
2020/21. tanév
Tavaszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgára jelentkezett (fő) Érettségi átlageredmény Bukások száma (fő) Tavaszi vizsgaidőszakban szakmai képesítő vizsgára jelentkezett (fő) Szakmai vizsgák átlageredménye Bukások száma (fő)
28 3,04 1 65 3,7 1
2019/20. tanév
Tavaszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgára jelentkezett (fő) Érettségi átlageredmény Bukások száma (fő) Tavaszi vizsgaidőszakban szakmai képesítő vizsgára jelentkezett (fő) Szakmai vizsgák átlageredménye Bukások száma (fő)
48 3,19 5 77 4,1 4
2018/19. tanév
Tavaszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgára jelentkezett (fő) Érettségi átlageredmény Bukások száma (fő) Tavaszi vizsgaidőszakban szakmai képesítő vizsgára jelentkezett (fő) Szakmai vizsgák átlageredménye Bukások száma (fő)
48 2,96 1 66 3,6 1
2017/18. tanév
Tavaszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgára jelentkezett (fő) Érettségi átlageredmény Bukások száma (fő) Tavaszi vizsgaidőszakban szakmai képesítő vizsgára jelentkezett (fő) Szakmai vizsgák átlageredménye Bukások száma (fő)
66 3,07 7 65 3,6 3
2016/17. tanév
Tavaszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgára jelentkezett (fő) Érettségi átlageredmény Bukások száma (fő) Tavaszi vizsgaidőszakban szakmai képesítő vizsgára jelentkezett (fő) Szakmai vizsgák átlageredménye Bukások száma (fő)
75 3,11 6 66 3,9 2
2015/16. tanév
Tavaszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgára jelentkezett (fő) Érettségi átlageredmény Bukások száma (fő) Tavaszi vizsgaidőszakban szakmai képesítő vizsgára jelentkezett (fő) Szakmai vizsgák átlageredménye Bukások száma (fő)
59 2,83 10 76 2,9 3

 

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A Pedagógiai Programban foglaltak szerint:

Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások

Az iskola a tanulók tantervi anyagon túlmenő tudományos, technikai, vallási, művészeti, szakmai érdeklődésének kielégítésére, alkotó képességeik fejlesztésére és a rendszeres testedzés igényének felkeltésére egyéb foglalkozást szervez.

Az egyéb, tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, sportkör, diákkör) megszervezése a tanév eleji igényfelmérés alapján történik. Az iskola a korábbi gyakorlatnak megfelelően énekkart, és színjátszó-kört, illetve sportkört hirdet az érdeklődő tanulóknak. Az év eleji felmérés során felmerülő egyéb igényeket az igazgató megvizsgálja, és a lehetőségek ismeretében támogatja vagy elutasítja. A csoportok indításának minimális létszáma hat fő.

Az iskolai költségvetésből működő egyéb foglalkozás tanárvezetőjét, a tagság véleményét figyelembe véve, az érdekelt tanár egyetértésével az igazgató bízza meg, aki folyamatos kapcsolatban áll a foglalkozást vezető pedagógussal.

Szakkörök

A szakkörök létrehozását a Diákönkormányzat és a munkaközösség-vezetők javaslata alapján az igazgató hagyja jóvá. Felügyeletükért és elszámolásukért az igazgató, működésükért pedig a munkaközösség-vezető felel. A szakköri órákat az éves munkaterv és az órarend rögzíti.

Sportkörök

Az iskolai sportkör az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként járul hozzá ahhoz, hogy a tanulók az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak.

A sportkör célja továbbá, hogy a diákok felismerjék a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit, kialakítsa a tanulókban az önállóan végzett mozgásos tevékenységre való igényt, motorikusan képzett, mozgásukban kulturált felnőtté váljanak, és megtanulják megbecsülni társaik teljesítményét.

Az iskolai sportkör tanórán kívüli tevékenységként működik, és a Diákönkormányzat javaslatára az iskolai házibajnokságokat is hirdethet.

A foglalkozások rendjét – az éves munkatervhez alkalmazkodva - tanulóközösségek kezdeményezésére az igazgató hagyja jóvá.

Öntevékeny diákkörök

A diákkörök diák-önkormányzati szervként működnek, önköltséges alapon, ill. társadalmi erőforrások bevonásával.

Jellemzőik:

 • programjukat maguk alakítják ki
 • diákvezetőket maguk választják, a felnőtt patronálókat – iskolai dolgozót, vagy más iskolán kívüli, nagykorú személyt is felkérhetnek
 • saját csoportnormákat írnak elő
 • önállóan gazdálkodnak

A körök létrehozását kezdeményezheti tanár és tanulóközösség. Működésüket a Diákönkormányzat javaslata alapján az igazgató engedélyezi, tevékenységükért és elszámolásukért a diákmozgalmat segítő pedagógus felel.

14. Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A Pedagógiai Programban foglaltak szerint:

Tantárgyi teljesítmények értékelése ötfokozatú skálán történik.

A jeles és elégséges osztályzat követelményeit a munkaközösségek közösen dolgozzák ki és határozzák meg a tantervi követelményeket figyelembe véve. Ennek betartása a munkaközösség minden tagjára nézve kötelező. A jó, a közepes osztályzatok követelményeit a pedagógusok önállóan állapítják meg, figyelembe véve a tanulóközösség összetételét. Minden esetben cél az, hogy az értékelés kellőképpen motiváljon, és ösztönzőleg hasson a tanulóra, fejlődését elősegítse.

A tanulók értékelésének módját tanév közben a szaktanár választja meg, de félévenként legalább három érdemjegyet kell adnia a tanulónak. Az érdemjegyet indokolni és közölni kell a tanulóval. Az érdemjegy megállapításánál a szaktanár a munkaközösség által meghatározott egységes követelményeket nem hagyhatja figyelmen kívül.

Osztályzattal értékelhető továbbá:

 • szorgalmi feladat,
 • órai munka,
 • házi feladat.

Azon tantárgyaknál, ahol szóbeli vizsgát kötelező tenni, legalább egy szóbeli feleletre kerüljön sor félévente.

Nagyobb témakörök végeztével szóbeli feleletre, vagy témazáró dolgozatra kerül sor, amelynek érdemjegye a többi jegytől megkülönböztetett színnel kerül a naplóba. A félévi, év végi osztályozásnál a témazáró érdemjegyének súlya kétszerese a szóbeli felelet és a röpdolgozat érdemjegyének. Ha a tanuló kétesre áll, a témazáró dolgozatok eredményei döntik el a jegyét.

Tanév végén a tanár a tanuló osztályzatát önállóan állapítja meg a tanév két félévében adott érdemjegyek alapján.

Azokon a területeken, ahol komplex ismeretek oktatása folyik, és egy-egy témakört más-más tanár oktat, az érdemjegyet a tantárgyi blokkot tanító tanárok közösen állapítják meg.

A szaktanár a tanuló félévi vagy egész évi kimagasló teljesítményét tantárgyi dicsérettel ismerheti el. Az a tanuló, aki egész évben kimagaslóan teljesített valamennyi, illetve majdnem valamennyi tantárgyból, tantestületi dicséretet kaphat.

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral küzdő tanulót a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményében, illetve a nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak szerint az intézményegység vezetője mentesíti az adott tantárgy, tantárgyrész értékelése és minősítése alól. A tanuló ebben az esetben is köteles az adott tantárgyat tanulni, amelyhez módszertani, technikai segítséget kap.

A tanulók értékelése, az értékelés alapelvei

 • személyre szóló legyen
 • fejlesztő, ösztönző jellegű legyen
 • ne legyen megtorló, fegyelmező jellegű
 • folyamatosságot biztosítson
 • az iskolai követelményrendszerre épüljön
 • biztosítsa a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges arányát
 • félelemmentes légkörben történjék
  .
  Írásbeli feladatok értékelése

Az írásbeli számonkérés lehet

 • felelet értékű röpdolgozat,
 • témazáró dolgozat.
A tantárgyakra vonatkozó értékelési táblázat
TeljesítményÉrdemjegy TÉMAZÁRÓNÁL 
0% - 24% elégtelen
25% - 45% elégséges
46% - 69% közepes
70% - 85%
86% - 100% jeles
A tantárgyakra vonatkozó értékelési táblázat
TeljesítményÉrdemjegy RÖPDOLGOZATNÁL
0% - 29% elégtelen
30% - 49% elégséges
50% - 69% közepes
70% - 89%
90% - 100% jeles

Órai írásbeli felelet (röpdolgozat)

A tanárnak lehetősége van arra, hogy felelet értékű röpdolgozatot írasson. A röpdolgozat kidolgozásánál a rendelkezésre álló idő maximum 20 perc lehet. A röpdolgozat célja, hogy a diákokat rendszeres tanulásra szoktassa, valamint az, hogy a tanár a továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb ismeretek elsajátításának szintjéről, és a továbbhaladás lehetőségéről tájékozódhasson.

A röpdolgozatot nem szükséges előre bejelenteni.

Témazáró dolgozat

A témazáró dolgozat a tanulóknak egy nagyobb témakör végére kialakuló tudását méri fel. A tanár törekedjék annyi témazáró dolgozatot íratni, ahány nagyobb témát a haladási terv (ütemterv) szerint megtanított.

Mivel ez az ellenőrzési forma a diákoktól alaposabb szintű felkészültséget igényel, a tanár a témazárót nem írattathatja meg váratlanul.

A dolgozat időpontjának kitűzésekor az alábbi előírásokat kell betartania:

 • Az osztály egy napon nem írhat kettőnél több dolgozatot.
 • A dolgozatírás időpontját a tanár egy héttel korábban köteles a diákokkal közölni.

Az elmaradt dolgozatok pótlása

 • Amennyiben a diákbetegség illetve egyéb hiányzás miatt nem írta meg a témazáró dolgozatot, akkor azt köteles pótolni a következő feltételek mellett:

A pótdolgozat azonos hosszúságú és témájú legyen, mint az eredeti volt. A tanár azonos időtartamot biztosítson, mint amit a többi diáknak biztosított a dolgozat megírására.

Amennyiben a diák hosszabb időn keresztül (legalább egy hétig) hiányzott és elmaradása felhalmozódott, úgy a tanár köteles megfelelő időt biztosítani az elmaradtak pótlására.

Az összefoglaló órát követő egy-két napos hiányzás esetén a témazáró bármikor pótoltatható.

15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A Pedagógiai Programban foglaltak szerint:

(…)

1.9.4. A tanulmányok alatti vizsgák intézményi eljárásrendje

1.9.4.1 A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend

 • A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet tenni, azzal, hogy az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet.
 • A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon valamint az intézmény honlapján közzétesz.
 • A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, épület, terem száma) a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a vizsga kezdete előtt 10 nappal tértivevényes postai értesítést kap
 • Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben igazgatói engedéllyel lehet vizsgázni.
 • Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az igazgató engedélyezi. Az osztályozó vizsgára való jelentkezés az iskola titkárságán elérhető formanyomtatványon történik, az igazgató által meghatározottak és kihirdetettek szerint. A jelentkezési lapot a tanuló, valamint kiskorú tanuló esetében a gondviselő is aláírja). Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól.
 • A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg. A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 6 héttel írásbeli tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján folyamatosan megtekinthetők
 • A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak alapján, az igazgató adhat engedélyt.

1.9.4.2 A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási - szabályai

 1. Az írásbeli vizsga: A középiskolában, olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével a helyi tanterv alapján valamely vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére való jogosultságot szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező követelmény a minimum hatvanperces, az adott tanév helyi tantervének legfontosabb tanulmányi követelményeit magában foglaló írásbeli vizsgarész, valamint a szóbeli vizsgarész sikeres teljesítése.
 2. Egy napon legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet tenni.
 3. A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította.
 4. Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el.
 5. A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie.
 6. A tanulónak a szóbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) kidolgozására legalább 20 percet kell biztosítani, kivéve a 1. pontban tett kivételt.
 7. A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja megoldani, teljes tájékozatlanságot, árul el az elnök egy alkalommal póttételt húzathat vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama.
 8. A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.
 9. Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, a vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni, annak megismétlésére.

Évközi beszámoltatás a szakképzés 13. évfolyamán

Célja: Összefüggő minősítés.

Formája: Írásbeli témazáró dolgozat tesztjellegű feladatsor formájában (egy-egy fogalom definiálása, értelmezése; összefüggések feltárása; többvariációs kérdéssor stb).

Rendje: Negyedévenként (2. és 4. ),

A 2. negyedévben komplex írásbeli dolgozat (időtartama: 90 perc),

a 4. negyedévben tantárgyankénti írásbeli dolgozat (időtartama: tantárgyanként 45 perc)

Értékelés: Szummatív jellegű, súlya kétszerese egy-egy érdemjegynek.

Tantárgyak: Valamennyi szakmai tantárgy.

16. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

2021/2022-es tanév, osztályok száma: 21
 NagybajomCsurgó
évf.„A”„B”„E”„P”„G”„I”„K”
9 33 28 13 11 - 32 25
10 29 - 11 23 - 22 16
11 16 - 22 - 15 19 23
12 - - 23 - - - -
13 - - 10 8 - - -
14 - - 12 5 - - -
2021.X.1-jén összesen:  396 fő
2020/2021-as tanév, osztályok száma: 15
évf.„E”„P”„G”„I”„K”
9 12 11 0 27 11
10 24 0 20 21 25
11 28 0 0 27 21
12 24 0 0 0 0
13 14 6 0 0 0
14 20 0 0 0 0
2020.X.1-jén összesen:  301 fő
2019/2020-as tanév, osztályok száma: 15
évf.„E”„G”„I”„J”„K”
9 18 0 27 0 28
10 18 23 31 0 23
11 24 0 19 19 18
12 25 0 0 0 0
13 19 16 0 0 0
14 19 0 0 0 0
2019.X.1-jén összesen:  327 fő
2018/2019-as tanév, osztályok száma: 14
évf.„E”„G”„I”„J”„K”
9 16 0 35 0 37
10 24 0 20 25 20
11 27 0 19 0 30
12 29 20 0 0 0
13 21 0 0 0 0
14 23 0 0 0 0
2018.X.1-jén összesen:  346 fő
2017/2018-as tanév, osztályok száma: 15
évf.„A”„E”„I”„J”„K”„G”
9 0 24 24 27 32 0
10 0 26 21 0 36 0
11 0 24 29 0 19 0
12 18 16 0 0 0 12
13 0 29 0 0 0 22
14 0 21 0 0 0 0
2017.X.1-jén összesen:  380 fő
2016/2017-os tanév, osztályok száma: 16
évf.„A”„E”„G”„I”„K”
9 0 29 0 27 40
10 0 27 0 29 21
11 21 19 28 25 24
12 13 27 19 0 0
13 0 31 0 0 0
14 0 24 0 0 0
2016.X.1-jén összesen: 404 fő
2015/2016-os tanév, osztályok száma: 18
évf.„A”„E”„G”„I”„K”
9 0 21 0 33 23
10 20 24 0 20 25
11 13 28 23 25 19
12 21 14 14 18 0
13 0 28 0 0 0
14 0 19 0 0 0
2015.X.1-jén összesen: 424 fő
2014/2015-ös tanév, osztályok száma: 19
évf.„A”„B”„E”„G”„I”„K”
9 21 0 19 0 24 31
10 25 0 20 0 32 23
11 24 0 15 15 27 14
12 0 32 9 0 25 28
13 0 0 15 0 0 0
14 0 0 23 0 0 0
2014.X.1-jén összesen: 458 fő
2013/2014-es tanév, osztályok száma: 20
évf.„A”„B”„E”„I”„J”„K”„G”
9 26 0 18 34 0 29 0
10 25 0 18 22 0 15 0
11 0 33 11 28 0 31 0
12 21 19 16 31 19 19 14
13 0 0 28 0 0 0 0
2013.X.1-jén összesen:  485 fő

Események

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb mûködésért és a felhasználói élmény fokozása érdekében. Az oldal muködéséhez szükséges sütik már be vannak állítva. A sütikről részletesebben nézze meg adatvédelmi oldalunkat.

  Elfogadom a sütiket.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk